Keleivių vežimo taisyklės

Eiti į pagrindinį

Preambulė

Įsigydamas bilietą keliauti AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Vežėjas) keleiviniu laivu-keltu „Smiltynė“ (toliau – laivas), keleivis sudaro perkėlimo sutartį. Ši sutartis suteikia keleiviui teisę keliauti laivu biliete nurodytu maršrutu (-ais) sutartyje nurodytomis sąlygomis. Šios keleivių vežimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra parengtos pagal šių teisės aktų aktualias redakcijas:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2010 Dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004;
  • Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;
  • Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą;
  • kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pasikeitus išvardintiems teisės aktams, bus taikomos naujoje teisės akto redakcijoje numatytos nuostatos ir jų pagrindu bus papildomos arba keičiamos šios taisyklės.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. straipsnis. Taikymas

1. Šios taisyklės nustato bendras Vežėjo ir keleivio sutartinių santykių sąlygas, Vežėjui vežant keleivius, bagažą, dviračius ir gyvūnus patvirtintu maršrutu.

2. Vežimui užsakomaisiais reisais šios taisyklės taikomos tik ta apimtimi, kiek tai nustatyta sutartyje dėl užsakomųjų reisų.

II. KELEIVIŲ VEŽIMAS

2.1. straipsnis. Vežimo sutartis

1. Pagal vežimo sutartį Vežėjas įsipareigoja pervežti keleivį ir kartu su juo bagažą, gyvūnus, dviratį į biliete nurodytą vietą, o keleivis įsipareigoja sumokėti už vežimą nustatytą kainą.

2. Vežimo sutartį sudaro:

2.1. šios taisyklės;

2.2. informacija ant bilieto ir/ar pirkimo čekio, elektroninio bilieto.

3. Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas bilietu ir/ar pirkimo čekiu. Bilietas ir/ar pirkimo čekis yra pirminis įrodymas, patvirtinantis vežimo sutarties sudarymą ir jos turinį. Vienas bilietas ir/ar pirkimo čekis patvirtina vienos vežimo sutarties sudarymą.

2.2. straipsnis. Bilietas

1. Bilietas yra Vežėjo nustatytos formos dokumentas.

1.1. Bilietas yra vienkartinis, vienetinis – bilietas vienam keleiviui vienai kelionei;

2. Biliete nurodoma ši informacija:

2.1. Vežėjas (AB „Smiltynės perkėla“);

2.2. išvykimo ir atvykimo vieta;

2.4. kelionės data;

2.5. kelionės laikas;

2.6. kelionės kaina.

2.3. straipsnis. Bilietų pardavimas

1. Bilietai parduodami Vežėjo nustatytose vietose tam tikru laiku, jį nustato Vežėjas atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir galiojantį laivo judėjimo tvarkaraštį.

2. Vežėjas nustato trumpiausią laiką, būtiną keleiviams išlaipinti.

3. Perkant bilietą laive taikomos papildomos sąlygos, Vežėjo mokestis visais atvejai, kai:

3.1. bilietas perkamas laive;

3.2. keleiviai pageidauja tęsti kelionę toliau nei nurodyta biliete, tuomet turi įsigyti bilietą kelionės pratęsimui.

4. Už bilietus atsiskaitoma grynaisiais pinigais, banko kortele.

2.4. straipsnis. Bilieto galiojimas

1. Bilietas galioja pagal jame nurodytus duomenis.

2. Bilietas negalioja, kol neįrodyta priešingai, jeigu:

2.1. jame nėra šių taisyklių 2.2 straipsnio 2 punkte išvardintos informacijos;

2.2. jis yra sugadintas arba jo turinys yra neįskaitomas ar pakeistas;

2.3. keleivis nepateikia galiojančio dokumento, patvirtinančio teisę įsigyti bilietą su nuolaida.

3. Kilus ginčui, dėl galiojančio bilieto, kai laive yra 2 ir daugiau keleivių su tuo pačiu bilieto numeriu, patvirtinamas tas bilietas, jei:

3.1. bilietas įsigytas kasoje, bilietas privalo būti su kasos čekiu;

3.2. bilietas įsigytas internetu, keleivis privalo pateikti bilieto apmokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą (banko pavedimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų bilieto įsigijimą).

2.5. straipsnis. Bilieto kaina

1. Kelionės bilieto kaina apskaičiuojama pagal Vežėjo patvirtintą keleivių ir gyvūnų vežimo maršrutu Klaipėda–Juodkrantė–Nida–Juodkrantė–Klaipėda kainoraštį (toliau – kainoraštis) bei keleiviui taikomą nuolaidą.

2.6. straipsnis. Kelionės maršruto pratęsimas

1. Jeigu keleivis nori tame pačiame laive pratęsti kelionės maršrutą iki tolimesnės nei nurodyta biliete vietos, jis turi apie tai pranešti Vežėjo atsakingam darbuotojui ir įsigyti kitą bilietą, sumokėdamas mokestį, numatytą kainoraštyje, jei tuo metu yra laisvų vietų.

2.7. straipsnis. Bilietų grąžinimas ir keitimas

1. Dėl bilieto grąžinimo ir keitimo į neįvykusį ar nukeltą laivo reisą keleivis gali kreiptis tik turėdamas galiojantį bilietą.

2. Pinigų grąžinimo už grąžintus bilietus tvarką nustato šių taisyklių 2.8 straipsnis.

3. Jeigu keleivis nevyksta į biliete nurodytą atvykimo vietą, o išlipo tarpinėje sustojimo vietoje, biliete nurodytos ir trumpesnės kelionės bilietų kainų skirtumas negrąžinamas.

2.8. straipsnis. Pinigų grąžinimas už iš dalies arba visiškai nepanaudotą bilietą

1. Dėl pinigų grąžinimo už nepanaudotą vienkartinį bilietą, kai laivo reisas neįvyko ar buvo nukeltas, pateikęs galiojantį bilietą ir raštišką prašymą su banko rekvizitais keleivis gali kreiptis į Vežėją per savaitę nuo neįvykusio reiso.

2. Dėl pinigų grąžinimo už iš dalies arba visiškai nepanaudotą vienetinį bilietą keleivis gali kreiptis į Vežėją ne vėliau kaip prieš 1 parą iki biliete nurodyto laivo išvykimo laiko. Praėjus mažiau nei 24 val. iki biliete nurodyto laivo išvykimo laiko, už bilietus pinigai negrąžinami.

3. Už nepanaudotą galiojantį bilietą keleiviui grąžinama 90 procentų bilieto kainos – jei iki laivo išvykimo liko ne mažiau kaip 24 val.

4. Už galiojantį bilietą, pateiktą laivui išvykus biliete nurodytu laiku, pinigai negrąžinami.

5. Jei už bilietą buvo mokėta grynaisiais, pinigai grąžinami keleiviui grynaisiais arba mokėjimo nurodymu į keleivio prašyme nurodytą banko sąskaitą, jei laivo reisas neįvyko ar buvo nukeltas. Mokėjimo nurodymu pinigai grąžinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo datos.

2.9. straipsnis. Bilietų užsakymas (rezervacija)

1. Bilietus užsakyti (rezervuoti) galima iš anksto susisiekus su Vežėjo bilietų platintoju interneto svetainėje www.keltas.lt nurodytais būdais.

2. Už užsakytus (rezervuotus) bilietus keleiviai privalo apmokėti per nustatytą terminą nuo bilietų užsakymo dienos, nurodytą www.keltas.lt.

III. KELEIVIŲ, KURIEMS TAIKOMOS NUOLAIDOS, VEŽIMAS

3.1. straipsnis. Nuolaidos taikymas

1. Vykstant reguliaraus susisiekimo laivu 30 ir 80 procentų nuolaidos taikomos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. Bilieto kainos nuolaida taikoma tik keleiviui iš anksto pateikus galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę į nuolaidą. Keleiviams, vežantiems nemokamai vaikus iki 7 metų, taip pat privaloma turėti vaikų amžių patvirtinantį dokumentą.

IV. TEISĖ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA

4.1. straipsnis. Vaikų vežimas

1. Kiekvienam Keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežti du iki 7 metų amžiaus vaikus neužimant atskiros sėdimos vietos.

2. Vaikams nuo 7 iki 10 metų perkami vienetiniai bilietai 30 proc. nuolaida.

3. Keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų, suteikiama teisė trečiajam ar kitiems vaikams iki 7 metų įsigyti bilietą 30 proc. nuolaida.

4. Vaikui nuo 10 metų amžiaus perkamas bilietas už visą kainą.

5. Vaikams, neturintiems 6 metų, bilietai be suaugusiųjų neparduodami ir vykti vieniems laivu neleidžiama.

6. Vaikas iki 10 metų privalo turėti galiojantį dokumentą, įrodantį jo amžių.

7. Vaiko amžius nustatomas pagal tai, kiek metų sukako vaikui vykstant laivu reiso atlikimo dieną.

4.2. straipsnis. Asmenys, turintys teisę įsigyti vienkartinį važiavimo reguliaraus susisiekimo laivu bilietą su 30 procentų nuolaida

1. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais);

2. Asmenys nuo 70 iki 80 metų;

4.3. straipsnis. Asmenys, turintys teisę įsigyti vienkartinį važiavimo reguliaraus susisiekimo laivu bilietą su 80 procentų nuolaida

1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

2. Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

4. 80 metų ir vyresni asmenys;

V. BAGAŽO, DVIRAČIŲ IR GYVŪNŲ VEŽIMAS

5.1. straipsnis. Bagažo vežimas

1. Keleivis turi teisę nemokamai vežti laivo salone rankinį bagažą iki 5 kg svorio ir vieną bagažą laive bagažui skirtoje vietoje, jo bendra trijų matmenų (ilgis, plotis, aukštis) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm dydžio, o bendras svoris – ne didesnis kaip 25 kg. Draudžiama vežti šiuos apribojimus viršijantį bagažą.

2. Vaikams iki 10 metų nemokamai leidžiama vežti iki 15 kg bagažą.

3. Jeigu laive vyksta vaikas ar neįgalusis, kaip bagažą papildomai prie nurodytos šio straipsnio 1 punkte leistinos normos, nemokamai dar galima vežti sudedamąjį vaiko ir/ar neįgaliojo vežimėlį.

4. Laive draudžiama vežti:

4.1. daiktus, kurie gali sugadinti ar užteršti laivo saloną, pakenkti keleiviams ar jų bagažui;

4.2. lengvai užsidegančias, savaime užsidegančias, sprogstamąsias, radioaktyvias, narkotines, psichotropines ir nuodingąsias medžiagas;

4.3. šaltuosius ir šaunamuosius ginklus;

4.4. daiktus, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą.

5. Bagažas neturi užstatyti praėjimo keleivių salone, trukdyti kitiems keleiviams.

6. Bagažą saugo ir už jį atsako pats keleivis.

5.2. straipsnis. Dviračių vežimas

1. Keleivis, įsigijęs bilietą be dviračio, turi teisę vežti dviratį, tik tuo atveju, jeigu laive yra laisvos vietos dviračiui vežti Vežėjas turi teisę nustatyti didžiausią leidžiamų vežti dviračių skaičių.

5.3. straipsnis. Gyvūnų vežimas

1. Keleiviai, pateiktus veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sveikatą, turi teisę nemokamai laivo keleivių salone vežti tik smulkius naminius gyvūnus: šunis, kates, paukščius ir pan., kurių svoris ne didesnis kaip 5 kg, tik transportavimo krepšiuose (konteineriuose) ir neužimdami atskiros sėdimos ar stovimos vietos.

2. Laivo keleivių salone gyvūnus iš transportavimo krepšių (konteinerių) išleisti griežtai draudžiama.

3. Keleiviai, turintis veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sveikatą, turi teisę vežti didesnių veislių šunis su pavadžiu ir antsnukiu laive, tam skirtoje vietoje, ant denio. Vežėjas turi teisę nustatyti didžiausią leidžiamų vežti didelių veislių šunų skaičių.

4. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

5. Keleiviai privalo sumokėti už didesnių veislių šunų (5.3. str. 3 punktas) vežimą kainininke nustatytą kainą ir gauti apmokėjimą patvirtinantį vienkartinį bilietą.

6. Šunys vedliai, lydintys keleivius su regėjimo negalia, vežami nemokamai.

7. Keleivis, vežantis gyvūnus, juos prižiūri ir atsako už sanitarijos bei higienos reikalavimų laikymąsi ir saugumą.

VI. VALIUTA

6.1. straipsnis. Valiuta

1. Visi atsiskaitymai tarp Vežėjo ir keleivio vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

VII. VEŽIMŲ KONTROLĖ

7.1. straipsnis. Vežimų kontrolė

1. Vežimų kontrolę atlieka Vežėjo įgalioti darbuotojai, Vežėją kontroliuojanti institucija(-os). Kontroliuojantys asmenys privalo turėti specialius pažymėjimus arba Vežėjo rašytinius nurodymus (vienkartinių patikrinimų atvejais).

2. Kontrolę atliekančiam asmeniui pareikalavus, keleivis privalo pateikti bilietą, dokumentą, patvirtinantį keleivio teisę įsigyti bilietą su nuolaida.

3. Bilieto ir susijusių dokumentų turėjimas, bet atsisakymas juos parodyti kontrolę atliekančiam asmeniui traktuojamas, kaip važiavimas be bilieto.

4. Už važiavimą be bilieto asmeniui taikoma pagal tuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos ATPK administracinė atsakomybė. Baudos sumokėjimas keleivio neatleidžia nuo mokesčio už važiavimą, bagažo, dviračių ir gyvūnų vežimą. Tuo atveju, kai keleivis atsisako pateikti kontroliuojančiam Vežėjo darbuotojui jo asmens tapatybę liudijantį dokumentą administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti, vežimų kontrolę atliekantis asmuo turi teisę iškviesti policiją asmens tapatybei nustatyti ir administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

VIII. KELEIVIŲ PAREIGOS

8.1. straipsnis. Keleivių pareigos

1. Keleivis prieš kelionę privalo:

1.1. susipažinti su taisyklėmis;

1.2. įsigyti bilietą bilietų kasose ar kitose Vežėjo nustatytose vietose. Įlipęs į laivą be bilieto keleivis privalo įsigyti bilietą nedelsdamas, priešingu atveju bus traktuojama, kad jis važiuoja be bilieto;

1.3. teisingai parinkti nuolaidą perkamiems bilietams. Nuolaida gali naudotis tik tas keleivis, kuris turi atitinkamą pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vykti laivu kaina. Sumokėti kainos skirtumą už bilietą, kuris būtų pirktas kaina, NEGALIMA;

1.4. atvykti į keleivių įlaipinimo vietą prieš protingą laiką, kad spėtų patekti į laivą, iš kur vykdomas biliete nurodytas reisas;

1.5. įlipti/išlipti į/iš laivą tik jam visiškai sustojus, prisišvartavus ir kapitonui leidus;

1.6. lipdamas, leisdamasis laivo tilteliu, laikytis už turėklų, laikytis visų saugos reikalavimų;

1.7. plaukimo metu sėdėti, stovėti tam skirtose vietose – nesisverti per laivo borto kraštą;

2. Keleivis kelionės metu privalo:

2.1. imtis visų tinkamų priemonių bilietui išsaugoti ir užtikrinti, kad jis nebūtų pamestas, pavogtas ar sugadintas iki kelionės pabaigos. Pareikalavus pateikti jį kontrolę vykdantiems asmenims. Vežėjas neatsako už bilieto praradimą ar vagystę ir atvejus, kai kitas asmuo neteisėtai pasinaudoja bilietu;

2.2. turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims galiojančius dokumentus, patvirtinančius teisę į nuolaidą, bei asmens dokumentą, jei to reikia;

2.3. keleiviai privalo nuo kelionės pradžios iki pabaigos prižiūrėti mažamečius vaikus (iki 7 metų), pasisodinti ant kelių (neužimant laisvos sėdimos vietos), vaikus nuo 7 metų – sodinti ant atskiros sėdimos vietos;

2.4. plaukimo metu draudžiama bėgioti po laivą;

2.5. netrikdyti kitų keleivių ramybės, laikytis viešosios tvarkos taisyklių bei šiose taisyklėse nustatytos tvarkos ir nekliudyti Vežėjo darbuotojams dirbti;

2.6. užtikrinti, kad mažamečiai vaikai nebūtų palikti be priežiūros bei neleisti vieniems vaikščioti be suaugusiųjų priežiūros ant laivo denio;

2.7. užtikrinti, kad keleivio vežamas bagažas, dviratis ir gyvūnai nesukeltų pavojaus ar netrukdytų kitiems keleiviams;

2.8. užleisti atitinkamai paženklintą vietą, skirtą ribotos judėsenos asmenims arba šeimoms su vaikais vežimėliuose.

3. Keleivis negali tęsti kelionės, jei tai nebuvo numatyta vežimo sąlygose, neįsigijęs naujo bilieto.

4. Kelionės metu keleiviams draudžiama vartoti tabako gaminius, narkotines, psichotropines medžiagas bei savo atsineštus alkoholinius gėrimus, maisto produktus.

5. Keleiviams draudžiama iš laivo šokti į vandenį.

6. Keleiviams draudžiama šiukšlinti laive ir/ar šiukšles mesti už laivo borto.

IX. KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. straipsnis. Keleivių atsakomybė

1. Už vežimo sutarties pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Už laivo inventoriaus, įrenginių bei krantinėse įrengtų įrenginių sugadinimą ar sunaikinimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Vežėjas keleiviui už neteisėtą aliarmo ir pagalbos įrenginių naudojimą gali taikyti sankcijas: turi teisę išlaipinti ir/ar turi teisę iškviesti policiją.

X. VEŽĖJO PAREIGOS

10.1. straipsnis. Vežėjo pareigos

1. Vežėjas privalo:

1.1. pasirūpinti, kad būtų tinkamai sutvarkytos laivo patalpos ir vietos, skirtos keleiviams vežti, juos įlaipinti ir išlaipinti;

1.2. užtikrinti kiekvieno keleivio saugumą įlipant, išlipant ir būnant laive;

1.3. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo, dviračių ir gyvūnų vežimą;

1.4. užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir keleivių aptarnavimą;

1.5. laikytis nustatyto laivo judėjimo tvarkaraščio.

1.6. užtikrinti neįgaliųjų arba riboto judumo asmenų bei jų lydinčių asmenų (jei paprašo) saugų įlaipinimą bei išlaipinimą, suteikti reikiamą pagalbą.

1.7. jei neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui padeda jį lydintis asmuo, vežėjas deda visas protingas pastangas, kad tokiam asmeniui būtų paskirta sėdima vieta šalia to neįgaliojo ar riboto judumo asmens.

1.8. laiku ir tinkamai informuoti keleivius apie laivo reisų vėlavimą, atšaukimą.

XI. LAIVO REISO VĖLAVIMAI IR ATŠAUKIMAI

11.1. straipsnis. Laivo reisas atšaukimas ar numatomi vėlavimai

1. Jeigu laivo reisas yra atšaukiamas arba Vežėjas iš patirties gali numatyti, kad vežimo sutartyje nurodytu išvykimo/atvykimo laiku laivas vėluos daugiau nei 90 minučių, keleivis gali:

1.1. atsisakyti kelionės ir susigrąžinti pinigus už nepanaudotą bilietą.

1.2. esant pageidavimui ir jei yra laisvų vietų, tęsti kelionę kitu laivo reiso tvarkaraštyje numatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip per 48valandas.

2. Jeigu laivo reisas yra atšaukiamas arba Vežėjas iš patirties gali numatyti, kad vežimo sutartyje nurodytu išvykimo/atvykimo laiku laivas vėluos, keleiviams informacija teikiama tvarkaraščio stenduose nurodytu telefonu, internetinėje svetainėje adresu www.keltas.lt.

11.2. straipsnis. Galimybių tęsti kelionę tą pačią dieną nebuvimas

1. Vežėjas yra atsakingas už žalą, kurią keleivis patiria, nes dėl laivo reiso atšaukimo arba vėlavimo jis negali toliau keliauti tą pačią dieną arba esamomis aplinkybėmis iš jo negali būti pagrįstai reikalaujama tęsti kelionę tą pačią dieną. Nuostolių atlyginimą sudaro su alternatyvaus transporto organizavimu susijusios išlaidos.

11.3. straipsnis. Atleidimas nuo atsakomybės

1. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal taisyklių 11.1 straipsnį, jeigu apie vėlavimą keleiviui pranešta iki jam nusiperkant bilietą, ar pakeitus maršrutą į galutinį maršruto punktą pavėluojama mažiau nei 90 minučių.

2. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal taisyklių 11.1 straipsnį, kai laivo reiso atšaukimo arba vėlavimo priežastis yra keleivio kaltė.

XII. SKUNDAI IR IEŠKINIAI

12.1. straipsnis. Skundai

1. Vežėjui nevykdant ar netinkamai vykdant iš vežimo sutarties, šių taisyklių kylančius įsipareigojimus, keleivis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi teisę Vežėjui pateikti skundą.

2. Keleivis turi teisę raštu pateikti skundą Vežėjui, dėl kurio kaltės Keleivis patyrė žalą. Skundas turi būti išnagrinėtas per 1 (vieną) mėnesį, jei nėra susijęs su draudiminiu įvykiu, nuo jo pateikimo Vežėjui dienos. Išnagrinėjus skundą pareiškėjui grąžinami skundą pagrindžiantys dokumentai.

3. Vežėjo kontaktinius duomenis, kuriais Keleivis gali siųsti skundą, galima rasti Vežėjo interneto svetainėje www.keltas.lt, bilietų kasose, laive.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Apie šių taisyklių taikymą ir skelbimą, jų keitimą ar atšaukimą pranešama Vežėjo interneto svetainėje www.keltas.lt.

2. Su taisyklėmis galima susipažinti:

2.1. bilietų kasose;

2.2. interneto svetainėje: www.keltas.lt;

2.3. laive.